پذیرش دانشجوی ارشد(تکمیل ظرفیت بهمن ماه)

پذیرش دانشجوی ارشد(تکمیل ظرفیت بهمن ماه) در رشته های عمران(سازه - ژئوتکنیک)، کامپیوتر- نرم افزار، برق - قدرت: ثبت نام از طریق سایت سازمان سنجش ازچهارشنبه مورخ 1400/10/22لغایت دوشنبه 1400/10/27. روابط عمومی دانشگاه آفرینش